Stypendia Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów

Wzorem lat ubiegłych w gminie Skoczów przyznawane będą stypendia dla uzdolnionych uczniów, o które mogą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do klas V – VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o stypendium zawiera regulamin przyznawania stypendiów Gminy Skoczów zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XVII/185/2020 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 24 czerwca 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Gminy Skoczów