Stypendia Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów przyjętym 24 czerwca 2020 r. przez Radę Miejską Skoczowa o stypendia mogą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uczęszczających w roku szk. 2020/21 do klas V-VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom:

1.       za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki – tym, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce w gminie w podziale na:

a.        klasy V i VI (przyznane będą co najmniej 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 500 zł każde) – średnia ocen nie została w regulaminie określona;

b.       klasy VII i VIII (przyznane będą co najmniej 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 800 zł każde) – średnia ocen nie została w regulaminie określona;

2.       za indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych nagród) w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu rożnych dziedzin nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym, zdobyty w ostatnim roku szkolnym (przyznane będą roczne stypendia o wartości do kwoty 800 zł każde);

3.       za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki – tym, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali: indywidualny tytuł laureata (zdobywcy oficjalnych nagród) w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu kultury i sztuki na szczeblu wojewódzkim lub wyższym,  organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz towarzystw i instytucji kulturalnych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym (przyznane będą 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 800 zł każde);

4.       za wybitne osiągnięcia sportowe – tym, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali: indywidualny tytuł zdobywcy I-III lokaty w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratoriów oświaty, ministerstw, wyższych uczelni oraz stowarzyszeń i związków sportowych albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w sportowych zawodach rangi ogólnopolskiej lub wyższej (przyznane będą 3 jednorazowe roczne stypendia o wartości do kwoty 800 zł każde);

5.       tym, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali najwyższy wynik w egzaminie z egzaminu ósmoklasisty, nie mniej niż 90% (przyznane będzie co najmniej 5 jednorazowych rocznych stypendiów o wartości do kwoty 800 zł każde);

Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym.

WNIOSKI wraz z załącznikami (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na osiągnięcia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) można składać do 31 sierpnia 2021 r. w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, w godzinach pracy biura, tj. od 7.00 do 15.00.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.