Historia szkoły

Nasza szkoła tradycyjnie zwana od początku jej istnienia „TRÓJKĄ”, została powołana do życia w dniu 28 sierpnia 1960 roku jako Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ludwika Waryńskiego w Skoczowie.
x

Budowa i powstanie nowej placówki oświatowej, wynikało z potrzeb rozwoju naszego miasta i stale zwiększającej się liczby uczniów. Na lokalizację wybrano szybko rozbudowującą się dzielnicę „Zabawa”, po prawej stronie Wisły. Prace rozpoczęto w 1958 roku a ukończono w 1960 roku. Szkoła była 7- klasowa, a stanowisko kierownika objął Antoni Ferfecki.

x

Nowy rok szkolny 1960/61 rozpoczęło 308 uczniów, uczących się w 9 oddziałach, zaś grono pedagogiczne stanowili:  Antoni Ferfecki  – kierownik szkoły, Augustyn Danel, Ludwik Kantor, Janina Dobrucka, Emilia Czyż, Zofia Tarnawska i Anna Nalepa.

Od 1966 – 1972 roku stanowisko kierownika szkoły pełnił mgr Jan Kobiela.

 
 
 
Styczeń 1973 roku przyniósł zmiany w organizacji pracy tutejszej szkoły. Utworzone zostały Zbiorcze Szkoły Gminne i Szkoła Podstawowa Nr 3 stała się Szkołą Zbiorczą.
Dyrektorzy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Skoczowie:
01.1973 – 08.1973 mgr Aniela Tobiasiewicz
09.1973 – 01.1978 mgr Jerzy Czyż
02.1978 – 12.1980 mgr Zygmunt Janowski
01.1981 – 08.1983 mgr Rudolf Machej
09.1983 – 08.1984 mgr Rudolf Fober
W roku 1984 nastąpiło rozwiązanie szkół zbiorczych i dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ludwika Waryńskiego została mgr Danuta Wójcik, która pełniła tę funkcję do końca sierpnia 1995 roku.
Z uwagi na trudne warunki lokalowe w 1980 roku ukończono nadbudowę drugiego piętra szkoły i oddano do użytku.
Od 1 września 1989 roku do budynku przy ulicy Bielskiej zostały przyjęte klasy I Liceum Ogólnokształcącego i tym samym otwarto filię LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.
W 1990 roku dyrekcja szkoły podjęła starania o przekazanie na potrzeby „TRÓJKI” byłej siedziby Obrony Cywilnej przy ul. Osiedlowej 1. Wkrótce potem rozpoczęty został remont, mający na celu zaadoptowanie pomieszczeń hotelowych na sale lekcyjne.

11 października 1991 roku odbyło się uroczyste przekazanie Szkole Podstawowej Nr 3 budynku po byłym OC. Naukę rozpoczęły tu dzieci klas II i III, które miały do dyspozycji wówczas: 4 sale lekcyjne, świetlicę, 2 salki katechetyczne, salkę gimnastyczną, szatnię. Zastępcą dyrektora ds. nauczania początkowego była wówczas Krystyna Bronowska.
    
Z dniem 1 września 1992 roku został utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Nr 3. Zespół liczył 822 uczniów, z czego 31 oddziałów na ogólną liczbę 36, stanowiły dzieci i młodzież szkoły podstawowej.
Od września 1992 roku do remontowanego jeszcze budynku przy ul. Osiedlowej dołączyło 5 klas pierwszych, a liczba sal lekcyjnych wzrosła do 7. Warunki pracy były bardzo trudne!
Po zakończeniu prac adaptujących pomieszczenia hotelowe na sale lekcyjne w 1993 roku, ich liczba wzrosła do 16 i tak jest do dzisiaj. Oddano też do użytku dwie salki gimnastyczne. Od września 1993 roku do szkoły przy ul. Osiedlowej zostały przeniesione z budynku przy ul. Bielskiej – klasy czwarte, a w następnych latach piąte i szóste.
Gdy 1 stycznia 1995 roku rozwiązano Zespół Szkół Ogólnokształcących i powstały dwie odrębne szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 i Liceum Ogólnokształcące, dyrektorem „Trójki” z nowym rokiem szkolnym 1995/96 został Antoni Zacharjasiewicz, a wicedyrektorem mgr Kalina Stefaniak. Klasy I-VII mieściły się w budynku przy ul. Osiedlowej, zaś klasy VIII do 1997 roku uczęszczały do szkoły przy ul. Bielskiej 34.
W roku szkolnym 1996/97 w ” Trójce” utworzono 31 oddziałów i powiększono skład dyrekcji o drugiego wicedyrektora, którym została mgr Małgorzata Jasionowicz.
W pierwszym półroczu 1998 roku rozpoczęto przebudowę kuchni i świetlicy szkolnej. Od 1 września 1998 roku uczniowie mogli już w SP3 spożywać obiady.
Po odejściu na emeryturę dyrektora Antoniego Zacharjasiewicza placówką kieruję od 1 listopada 1998 roku mgr Małgorzata Jasionowicz a wicedyrektorem została mgr Maria Sobik.
We wrześniu 2000 roku wykonano ocieplenie budynku szkolnego i nową kolorową elewację.
Rok szkolny 2000/2001 był dla nas jubileuszem 40-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skoczowie, który bardzo uroczyście obchodziliśmy.
Po raz pierwszy w kwietniu 2002 roku nasi szóstoklasiści poddani zostali egzaminowi kompetencyjnemu. Uzyskali dobre wyniki.
W dniu 3 czerwca 2003 roku zorganizowano I Szkolną Olimpiadę Sportową, w której wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Nad sprawnym przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego oraz pozostali nauczyciele.
W październiku 2003 roku wydano pierwszy numer szkolnej gazetki „Wrzuć Trójkę”, którą zredagowali uczniowie klas IV-VI pod opieką mgr Agnieszki Krysty. Obecnie wydawanie gazety jest kontynuowane, a jej redaktorami są uczestnicy zajęć dziennikarskich.
W roku szkolnym 2003/2004 do 19 oddziałów naszej szkoły uczęszczało 362 uczniów, a kadra pedagogiczna liczyła 34 nauczycieli.
 

W czerwcu 2004 roku rada pedagogiczna przyjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 3 imienia Jana Pawła II. Z kolei 29 grudnia 2004 roku radni  Skoczowa, na podstawie wspólnego wniosku Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i  Rady Rodziców, podjęli uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej Nr 3 imienia Jana Pawła II. Powołany został komitet organizacyjny, który rozpoczął przygotowania do uroczystego nadania imienia szkole.

18 maja 2005 roku szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Uroczystość ta połączona była z obchodami 45-lecia istnienia SP3 w Skoczowie i 10. rocznicy pobytu Papieża na skoczowskiej ziemi.

Podczas uroczystości  został poświęcony szkolny sztandar, wyhaftowany w Pracowni Szat Liturgicznych w Piekarach Śląskich. Zakup sfinansowano dzięki wsparciu życzliwych ludzi. Widnieją na nim słowa Jana Pawła II: “To jest Wasza Ojczyzna. Wasze być i Wasze mieć”. Przy wejściu do budynku szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę zaprojektowaną przez pana Ludwika Heroka, a wykonaną przez pana Faranę z Dolnego Boru. Znajduje się na niej cytat: “Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali“.

W latach 2000-2004 wykonano szereg prac, np. założono radiowęzeł szkolny, wykonano boksy w szatniach dla każdej klasy, urządzono salę muzyczną, pokój  nauczycielski. Wymieniono też podłogi we wszystkich klasach lekcyjnych i na korytarzach, urządzono klasopracownie przedmiotowe, a od września 2004 roku uruchomiono, dzięki staraniom dyrekcji szkoły, nowoczesną pracownię komputerową.

W marcu 2005 roku,  z inicjatywy nauczycielki Jolanty Raszyk, została otwarta szkolna izba regionalna. Zorganizowanie jej było możliwe dzięki wsparciu rodziców naszych uczniów, którzy przekazywali eksponaty i rodzinne pamiątki, dyrekcji szkoły, która udostępniła pomieszczenie oraz woźnym, wykonującym niezbędne prace. Przed uroczystością nadania szkole imienia, w kwietniu 2005 roku, przeprowadzono remont i oddano do użytku główne dojście do szkoły.

4 października 2005 roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Szkół imienia Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Częstochowie. 18 maja 2006 roku bardzo uroczyście obchodziliśmy pierwszą rocznicę nadania szkole imienia i została zorganizowana Sztafeta Śladami Jana Pawła II.

W 2004 roku uruchomiono pierwszą szkolną stronę internetową. Aby pokazać cały ogrom działań i niezwykłe zaangażowanie naszej społeczności szkolnej, od 1 października 2006 roku szkoła dysponuje nowym, rozbudowanym serwisem internetowym.

Od 1 września 2007 roku uczniowie  noszą strój uczniowski – mundurek z logo szkoły.

W maju 2009 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły, zmiana konstrukcji dachowych oraz budowa auli.

Dzień 16 października 2010 roku to uroczystość jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz oddania do użytku auli szkolnej, w której uczestniczyli  przedstawiciele władz miasta i liczni goście.

W związku z tym, że w 2011 roku dokonano beatyfikacji  Jana Pawła II, w szkole uczczono to wydarzenie konkursem klas na temat Patrona oraz uroczystym apelem.

14 października 2011 roku otwarto boisko szkolne przy budynku szkoły na ulicy Osiedlowej 1. W tej uroczystej chwili towarzyszyli nam ważni goście, m. in. projektant boiska, mgr inż. arch. Ludwik Herok.

W roku szkolnym 2013/2014 pożegnano wicedyrektora szkoły, mgr Marię Sobik, która pełniła tę funkcję  15 lat. Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązki wicedyrektora przejęła mgr Barbara Kraszewska.

W roku szkolnym 2014/2015  obchodzono 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Skoczowie. Szkoła włączyła się w uroczystości miejskie. Z tej okazji w szkole odbyło się spotkanie z budowniczymi papieskiego ołtarza na Kaplicówce, mgr inż. Ludwikiem Herokiem i inż. Antonim Kratkim. Dla upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Skoczowie 29 kwietnia 2015 w szkole otwarto Salę Patrona. W tym roku odbyły się również po raz pierwszy Zawody Narciarskie „O Puchar Lolka”.  W szkole odbyła się gala, podczas której wręczono nagrody uczestnikom gminnych konkursów związanych z postacią papieża.

Od 1 września 2017 r. uczniowie klas siódmych rozpoczęli naukę w budynku szkoły na ul. Bielskiej 34, który dzieliliśmy z Gimnazjum nr 1.

Od września 2018 r. funkcję drugiego wicedyrektora szkoły pełni mgr Elżbieta Olenycz.

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole, jako jedynej  w powiecie cieszyńskim,  był realizowany program rządowy „Niepodległa”. Podsumowaniem realizacji programu była uroczysta gala i wystawa , podczas której gościliśmy władze miasta oraz przedstawicieli instytucji, które patronowały naszym działaniom związanym z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.,  po wieloletniej przerwie,   odbył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Nasza szkoła stawia nie tylko na wszechstronną edukację uczniów, ale i na kulturę fizyczną. Od wielu lat w szkole działają oddziały sportowe o profilu pływacko – siatkarskim. Jedna z klas ma profil piłkarsko – lekkoatletyczny.  Obecnie od pierwszej klasy uczniowie mogą się uczyć w klasach sportowych o profilu ogólnym. Nasi uczniowie przez te lata okazali się bezkonkurencyjni w dyscyplinach pływackich na wszystkich szczeblach, od gminnego po powiatowy. Od 20 lat w szkole odbywają się  Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu, w których licznie uczestniczą dzieci od klasy 1. do 8.   Najmłodsi uczniowie mają też możliwość poznawania tajników gry w szachy w ramach programu „Szachy w szkole”. Od 20 lat szkoła organizuje Gminny Drużynowy Turniej Szachowy. Nasz patron, Jan Paweł II, jako miłośnik sportu inspiruje nas do podążania jego śladami – w związku z tym od pięciu lat w szkole odbywają się Zawody Narciarskie „O Puchar Lolka”, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale i rodziny dzieci. Nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci i sympatycy  szkoły mogą wziąć udział w Turnieju Koszykówki o Puchar Dyrektora Szkoły. Jako że propagowanie aktywnego trybu życia jest w naszej szkole priorytetem, co roku  uczniowie  biorą udział w Jesiennym Rajdzie Górskim i w Szkolnej Olimpiadzie Sportowej.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nasza szkoła wygrała  sportową rywalizację szkół podstawowych w gminie Skoczów oraz zdobyła I miejsce w klasyfikacji powiatowej SZS Cieszyn „Igrzyska Dzieci”.

Tradycją szkoły stało się organizowanie kilku konkursów gminnych. Organizujemy Konkurs Pięknego Czytania dla klas I – III „Magiczne podróże po literaturze”, Gminny Konkurs Recytatorski, Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Skills Builder”, Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II,  Gminny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły, Szachowe GP „Cztery Pory Roku z Szachami”.

Obecnie szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach: na ulicy Osiedlowej 1 uczą się klasy 1 – 3, na ulicy Bielskiej 34 uczą się uczniowie od klasy 4. do 8. Mamy do dyspozycji aulę , sale gimnastyczne, boiska sportowe, plac zabaw, biblioteki w każdym z budynków. Ciekawymi miejscami są izba regionalna i Sala Patrona (w dwóch budynkach). 31 października 2019 otwarto pracownię fizyczno-chemiczną w ramach projektu „Zielona Pracownia”. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje dzięki atrakcyjnej ofercie zajęć dodatkowych, takich jak zespół wokalny Do-Re-Mi, koło PCK, zajęcia teatralne, zajęcia dziennikarskie, zajęcia sportowe oraz różnorodne zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów. W latach 2000 – 2019 działał zespół taneczny „Merlin”. Co roku jest organizowany Koncert Młodych Talentów, podczas którego prezentują się młodzi muzycy. Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych wycieczkach organizowanych w czasie wolnym, w wyjściach do kina, teatru, muzeów. Włączają się także w wydarzenia kulturalne i patriotyczne w mieście i regionie, takie jak prelekcje, koncerty, premiery filmowe. Organizujemy też „zielone szkoły” i obozy szkoleniowe. Szkoła bierze udział w licznych projektach unijnych.

Od wielu lat „Trójka” wyróżnia się w działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza dzieci. Wspiera również instytucje, takie jak szpitale, domy dziecka, schroniska dla zwierząt. Przez lata nasza społeczność angażowała się w akcję Pola Nadziei. 

Nauczyciele naszej szkoły wprowadzają w życie ciekawe innowacje, które uatrakcyjniają proces uczenia oraz wzbogacają ofertę zajęć pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła przystąpiła do realizacji programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu przez kolejne 5 lat szkoła będzie pozyskiwała atrakcyjne pomoce naukowe i sprzęt multimedialny.

Najlepsi absolwenci są nagradzani „Lolkami”, pamiątkowymi statuetkami przyznawanymi w kilku kategoriach: najlepszy absolwent, najlepszy sportowiec, najwyższa frekwencja, działalność społeczna oraz Superlolek dla najbardziej wszechstronnego ucznia.  Ponadto co roku są wybierani najlepsi sportowcy szkoły wśród uczniów klas 4 – 8.

Nasi uczniowie posiadają jednolity strój galowy, mundurek z logo szkoły, który sprawia, że szkolne uroczystości zyskują wyjątkowy charakter, a poza szkołą jesteśmy identyfikowani dzięki eleganckim mundurkom.

 
 

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie obchodziła jubileusz 60-lecia powstania szkoły oraz 15-lecie nadania szkole imienia Patrona, co łączyło się z 25. rocznicą pobytu Jana Pawła II w Skoczowie. Niestety, pandemiczne obostrzenia nie pozwoliły na zorganizowanie uroczystości w odpowiedniej oprawie.