Język mniejszości narodowej – niemiecki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627)

Wniosek rodziców o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej, etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury.

Wzór oświadczenia rodziców o rezygnacji z objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego