Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji        

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.04.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Kontrast menu, aktualności oraz treści podstron w stosunku do tła na stronie zapewnia minimalną proporcję 4,5:1;
 • Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją. Podział treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
 • Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury;
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;
 • Grafiki w aktualnościach zawierają tytuł artykułu co powoduje efekt jąkania;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet;
 • Kontrast nagłówków w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Brak mapy strony;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie  być możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”;
 • Tabele na stronie nie posiadają nagłówków.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. 

Aktualizacja deklaracji: 18 marca 2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Chmiel. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 722 001 404 lub można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy.

1. Budynek przy ul. Osiedlowej 1

 • budynek posiada dwa wejścia. Od strony zachodniej znajduje się wejście główne, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w pochylnię. Przed wejściem jest dostępny dzwonek w celu przywołania pracownika. Drugie wejście boczne, które prowadzi do szatni umiejscowione jest we wschodniej części budynku. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu.
 • na pozostałych piętrach, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a). oraz schody prowadzące na piętro.

2. Budynek przy ul. Bielskiej 34

 • budynek posiada dwa wejścia. Od strony północnej znajduje się wejście główne natomiast drugie wejście boczne jest umiejscowione od zachodniej strony budynku  pomiędzy budynkiem szkolnym a salą gimnastyczną. Wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nie są wyposażone w pochylnię ani platformę. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu.
 • na pozostałych piętrach, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w podpunkcie a). oraz schody prowadzące na piętro.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynkach nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynkach  na klatce schodowej   zamontowane są poręcze. W budynku przy ul. Osiedlowej dostępna jest toaleta  dla osób niepełnosprawnych, która mieści się na korytarzu obok auli szkolnej.  Natomiast w budynku przy ul. Bielskiej nie ma takiej toalety. Budynki nie są wyposażony w windę.

II. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych dla budynku:

Dla osób niepełnosprawnych nie ma wyznaczonego miejsca parkingowe

III. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

IV. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole na miejscu jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

V. Uwagi końcowe:

Pracownicy szkoły są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku przy ul Bielskiej 34 podejmowane są prace związane z budową platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do wysokiego parteru budynku szkoły oraz planowane jest wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Szkoła  podejmuje możliwe starania, aby budynki spełniały wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.