INFORMACJE ŚWIETLICY

Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo -wychowawczych przyjętych w planie szkoły oraz w programie wychowawczym. Świetlica wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki. W świetlicy realizowane są zadania wg rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o roczny plan szkoły.

Przyjęcie dziecka następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych składanego u wychowawców świetlicy

Karta zapisu do świetlicy szkolnej:

otwórz w formacie pdf
pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej:

otwórz w formacie pdf

Nasza świetlica zapewnia opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych organizując zajęcia: rekreacyjne, plastyczne, sportowe i komputerowe.

Wychowawcy świetlicy:

mgr Joanna Jaworska
mgr Daria Kur
mgr Kamila Morcinek