Więcej o: „Aktywna tablica”

„Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie została benificjentem Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Aktywna Tablica”.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Jest on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

  • 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
  • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
  • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Celem projektu umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

W ramach II edycji programu „Aktywna Tablica” kolejne  trzy sale lekcyjne Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie, zostały wyposażone w nowoczesne zestawy: tablice interaktywne z głośnikami i projektory. Obecnie wszystkie użytkowane klasy w tym budynku posiadają  tablice interaktywne.

 

 

„Kierunek Motywacja – Edukacja”

Projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” jest realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2020 w trzech skoczowskich szkołach podstawowych:

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka,
  • Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II,
  • Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w tych placówkach, a w szczególnościwzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcych i kompetencji społecznych. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kółkach dla uczniów uzdolnionych, warsztatach interpersonalnych i doradztwie zawodowym. Zaproponowane zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone będą metodami eksperymentalnymi z wykorzystaniem zaplecza nowoczesnych sal lekcyjnych. W szkołach powstają pracownie matematyczne i przyrodnicze, a sale językowe wyposażane są w nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto nauczyciele będą uczestniczyli w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat oceniania kształtującego, nauczania wielozmysłowego, narzędzi cyfrowych w nauczaniu, kompetencji kluczowych i coachingowych.

Projekt jest zaplanowany dla 960 uczniów, którzy będą mogli skorzystać ze zróżnicowanych pod względem poziomu zajęć z matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego i warsztatów interpersonalnych dla całych klas. Wszyscy uczniowie wezmą także udział w wycieczce naukowej.

Tak szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych, skupiających się na kompetencjach kluczowych, z pewnością przyciągnie uwagę uczniów skoczowskich szkół podstawowych i ich rodziców. Pozwala także mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku dotychczas zrealizowanych projektów, liczba uczestników przekroczy oczekiwania. Zaplanowane rodzaje kółek i warsztatów oraz wybrane metody pracy dadzą szanse na wyrównanie poziomu edukacyjnego, poprawienie wyników egzaminów, jak również wzmocnienie samooceny uczniów i  podniesienie ich motywacji do dalszej nauki i pracy.

Na projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” Gmina Skoczów pozyskała  środki z  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota dofinansowania wynosi  1 115 597,87 PLN.