“Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie

W ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, Szkoła Podstawowa nr  3 im. Jana Pawła II w Skoczowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego m.in. do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozyskane w  wyniku projektu pieniądze zostały przeznaczone na zakup monitora interaktywnego, laptopów i tabletów wraz z specjalistycznym oprogramowaniem. Wysokiej jakości monitor interaktywny codziennie służy uczniom różnych klas podczas lekcji matematyki. Programy przeznaczone do tablic i monitorów interaktywnych, doskonale sprawdzają się podczas lekcji w dużych zespołach klasowych.

Na zajęciach dodatkowych z zakresu udzielania Pomocy Psychologiczno pedagogicznej wykorzystywane są m.in. “Koncentracja uwagi” –  program multimedialny wspierający  profilaktykę i terapię zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów uczenia się,  “Dysleksja”- program wspomagający diagnozę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu. Niezwykle przydatne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są multimedialne narzędzia “Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe” oraz “Spektrum autyzmu”. Oprogramowanie wspierające rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów “Każdy uczeń to uczeń zdolny” to kolejny zakup udany zakup sfinansowany z dotacji “Aktywna Tablica”, a program “Moc emocji” przydatny jest w pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej. Wszystkie zakupione narzędzia multimedialne instalowane są zakupionych w ramach Rządowego Programu “Aktywna Tablica” urządzeniach.

Nowoczesny sprzęt komputerowy, programy dobrze „skrojone” na potrzeby różnych uczniów stanowią doskonałe narzędzie nie tylko w zakresie korygowania braków, rozwijania obszarów wymagających dodatkowego wsparcia, usprawniania niektórych funkcji, ale są też niezbędne w procesie rozwijania u uczniów kompetencji informatycznych oraz przygotowania ich do świadomego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Często uczeń przejawia większą chęć uczestnictwa w zajęciach, kiedy wykonuje ćwiczenia z wykorzystaniem technologii komputerowej. Zadania przykuwają uwagę, są dla niego atrakcyjniejsze, wciągają i nie trudno się temu dziwić, bo współczesne pokolenie uczniów szkoły podstawowej posiada  intuicyjną wręcz zdolność do obsługiwania aplikacji  i komunikacji online. Stwarza to wiele nowych możliwości, które nowoczesna szkoła jest zobowiązana wykorzystać. 

PLAN PRACY ZESPOŁU „AKTYWNA TABLICA”.

w związku realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

L.P.OPIS DZIAŁANIATERMIN REALIZACJIOSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.Powołanie zespołu “Aktywna tablica”, wyznaczenie koordynatora.wrzesień 2023dyrektor szkoły
2.Przygotowanie planu pracy zespołuwrzesień 2023koordynator zespołu „Aktywna Tablica”
3.Uwzględnienie w planach pracy zespołów przedmiotowych zadań związanych ze stosowaniem narzędzi TIK w nauczaniu.wrzesień 2023przewodniczący zespołów przedmiotowych
4.Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi i aplikacji oraz obsługi monitorów multimedialnych.wrzesień 2023członkowie „Aktywna Tablica
5.Wdrożenie przez zespoły przedmiotowe działań związanych z realizacją programu “Aktywna Tablica”.grudzień 2023-czerwiec 2024przewodniczący zespołów przedmiotowych
6.Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych.listopad 2023-maj 2024wszyscy nauczyciele
7.Stworzenie zakładki „Aktywna tablica” na stronie szkoły, zamieszczanie informacji o realizacji programuwrzesień 2023-czerwiec 2024koordynator zespołu „Aktywna Tablica”
8.Wykorzystanie TIK na zajęciach z różnych przedmiotów.grudzień 2023-czerwiec 2024wszyscy nauczyciele
9.Przeprowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych w ramach programu „Aktywna tablica”styczeń 2024-maj 2024wyznaczeni nauczyciele
10.Współpraca nauczycieli w ramach międzyszkolnej sieci „Aktywna Tablica”.grudzień 2023-czerwiec 2024nauczyciele zespołu „Aktywna Tablica”
11.Organizacja Dni Bezpiecznego Internetukwiecień 2024nauczyciele informatyki
12.Podsumowanie realizacji zadań programu aktywna tablicaczerwiec 2024dyrektor szkoły, koordynator zespołu „Aktywna Tablica”

„Aktywna tablica” – edycja 2023. Wsparcie finansowe dla SP-3 w Skoczowie.


Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Aktywna Tablica”.

Celem rządowego programu „Aktywna tablica”jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
 • z niepełnosprawnościami;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022. 

Kwoty wsparcia

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Finansowanie

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Więcej o: „Aktywna tablica”

„Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie została benificjentem Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej  „Aktywna Tablica”.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Jest on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

 • 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Celem projektu umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

W ramach II edycji programu „Aktywna Tablica” kolejne  trzy sale lekcyjne Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej w Skoczowie, zostały wyposażone w nowoczesne zestawy: tablice interaktywne z głośnikami i projektory. Obecnie wszystkie użytkowane klasy w tym budynku posiadają  tablice interaktywne.